Kwartierstaat Rik & Lars van Roekel - Inleiding Naamlijst Bronnen


Melchior (Mels) Jans Croonenburgh [KRL-30722]

Schipper, sluiswachter, zoon van Jan Melchiorsz Croonenburgh en Cornelis Jacobsdr, geboren 1595 Heerjansdam, overleden na 1662

Trouwt 28-6-1618 Utrecht met Catharina (Trijntje) Cornelisdr van den Bongaert [KRL-30723], dochter van Cornelis Jansz van den Bongaert en Sophia Claesdr, geboren 1595 Utrecht, overleden 12-11-1638 Heerjansdam

Ondertrouw 24-9-1651, trouwt 5-11-1651 Zwijndrecht met Neeltgen Dirck Pieters Stiermansdr, overleden 1651/8

Neeltgen was eerder 24-4-1626 getrouwd met Cornelis Cornelisse, scheepstimmerman

Trouwt 26-12-1658 Heerjansdam met Neeltien Ariensdr


Kinderen van Melchior en Catharina:

 1. Cornelia Melsdr Croonenburgh, geboren 1620 Develsluis, overleden 1665 Groote Lindt
  trouwt 1643 Heerjansdam met Cornelis Leendertsz Boer in 't Velt, zoon van Leendert Jan Jorisz en Pleuntje Cornelisdr, geboren 1618, overleden 1679 Groote Lindt
 2. Sijgje Melsen Croonenburgh, geboren 1622 Develsluis
 3. Jan Melchiorsz Croonenburgh, schipper, geboren 1625 Heerjansdam
  trouwt 1650 met Heiltje Leendertsdr, geboren 1630 Heerjansdam
 4. Maijke Melsse Croonenburgh [KRL-15361], geboren 1626 Kleine Lindt Develsluis, overleden na 1695 Kleine Lindt
 5. Steven Melsen Croonenburgh, geboren 1630 Kleine Lindt Develsluis
 6. Cornelis Melsen Croonenburgh, geboren 1630 Kleine Lindt Develsluis

Bronnen:

Genealogie Online:
Genealogie Database Deunhouwer
Genealogie Online:
Stamboom Van der Waal
Genealogie Online:
Stamboom Karels-Hulsbos
Genealogie Online:
Kwartierstaat Van Leijenhorst - De Waard:
"Op huijden den 6de februarij 1652 compareerde voor mij Gijsbert DE JAGER openbaer notaris Mels Jans VAN CROONENBURCH tegenwoordich wonende op Swijndrecht weduwnaer van Trijntgen VAN BONGAERT ter eenre, ende Juffr Maria ROO wonende tot Utrecht als moeij vans moeders sijde van de ses naegelaten kinderen van de voorn Trijntgen VAN DEN BONGAERT ter andere sijde, namentlijck Cornelia, Steven, Maijcke, Jan, Cornelis en Sophia Melsen soonen en dochteren. Ende verclaerden de voors. comparanten metten anderen overcomen en verdragen te sijn, nopende de moederlijcke goederen van de voors. kinderen, als te weten dat den voorn Mels Jans VAN CROONENBURCH aen deselve kinderen sal uijreijcken, ende betaelen, teweten aen elcx des omme van vijftich gulden tot twintich .. ... alles voegen aen testament van de meoder van de voors kinderen,eertijts voor mijn notaris ende .erder getuijgen gepasseert gedateert van den ....(niet ingevuld) het welck oock is mede brengende dat de ses kinderen moeten worden gealimenteert ende onderhouden tot dat elcx sijnen cost sal comen winnen, 'twelck bij den voorn Mels Jans is gepresteert, uijtgesondert het jongste kint 'twelck voorts mede oock sal alimenteren ende onderhouden tot dattot selve kint .. sijnen cost sal waerdich sijn ende die tijt gecomen wesen dat hij alsdan aen 't selve kint mede sal laten volgende voors. vijftich gulden, doch dat hij comparant aen elcx 50 gul eerst sal comen te doen in meij ..mende, ende heeft wijders de voorn Juffr Maria ROO belooft bij desen dat dit tegenwoordige verdrach bij de vijf outste kinderen sal doen ratificeren en apploberen ende mede oock vant jongste kint/gelijck dan mede oock de betaeling (als die sal comen te geschieden) geteijcken sal werden op het .. ment twelck hiervan sal werden uijtgegeven, .. ... oock met behoorlijck quitantie bij haer elcx uijt te geven en te teijckenen op dat ... mach dat de betaling van ijders vijftich gul. sal wesen gedaen .. sonder bedroch, .......(handtekening Mels Jansen en Maria Roo)"

Melchior of Mels Jansz. Croonenburch uit Heerjansdam, was een zoon van de uit Dordrecht afkomstige, wellicht omstreeks 1560 geboren zeilmaker Jan Melchiorsz. van Cronenborch en Cornelia Jacobsdr., eerder de echtgenote van meester Pieter Hooffman (Hofman) uit Middelburg, chirurgijn te Ridderkerk.
Ondertrouwd (2) op 24-09-1651 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 05-11-1651 te Zwijndrecht (hervormd/gereformeerd) met Neeltgen Dirck Pieters Stiermansdr. Jongedochter van Dordrecht, overleden 1651-1658. Zij trouwde 1e Zwijndrecht 24 mei 1626 met Cornelis Cornelisse, schiptimmerman van Zwijndrecht.
Gehuwd (3) met Neeltien Ariensdr. Wonende Heerjansdam.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelia Melsdr.(Melchiorsdr.) , geboren circa 1620 te Develsluis (zie 2797).
 2. Sijgje Melsen (Melchiorsdr.), doopgetuige Heerjansdam 1651, geboren circa 1622 te Develsluis.
 3. Jan Melsz.(Melchiorsz.), schipper van Heerjansdam op, geboren circa 1625 te Develsluis, overleden na 1699, -Is voor schout en Heemrade gecomen en verschenen Jan Melchiorsz.
  "Chroonenberg inwoonder deser heerlijckheyt ende schipper van dese plaetse op Dordrecht als mits het overlijden van Gijsbert Pieter Jan Melchiorsz. Croonenburch geworden zijnde waarachtich patroon ofte gifte van een seeckere vicarije ofte beneficie van sijne voorouders gefondeert in de Pancraskerk tot Leyden genaemt de prebende Gregorii resorterende onder 't capittel ten Hoogenland binnen de voors.stad. Dat nu 15 weeken geleden deser wereld was gecomen te overijden Hendrik Jacobsz. Sevenhuyse die in huwelijk gehadt heeft Lijntie Pieters Croonenburg door gifte van de voorn. Gijsbert Pieter Jan Melchiorsz.Chroonenburch in der tijt waarachtig patroon off giften van de voorss. vicarije in dato den 23 november 1675 geweest sijnde vicaris van de voorss.prebende ende alsoo mitdien denselven vicarije quame te vaceren ende met een andere vicaris most werden gesuppleerd soo verklaarde hij comparant in de voors. qualite te wesen alle door doode van de voorss. Gijsbert Pieters Jan Melchiorsz.Chroonenburg de outste ende naeste Manspersoon sijnde van de voorss. geslachte oversulx als waerachtich patroon ofte giften van dijen deselve vicarije te conferen op ofte daermede te begiftigen Leendert Jansz.Chroonenburg sijnen outsten soon Jegenswoordich meerderjarig sijnde omme deselve door den selve Leendert Jans Chroonenburch geregeert mitsgaders den vruchte bij den selve getrocken te werden soo lange als hij posseseur ofte vicaris daarvan wesen sal. Versouckende ende conserterende dat deselve collaetij en gifte bij haar Ed. Grootmoogende Heeren Staten van Holland ende Westvrieslandt worde geconformeerd ende geapprobeert ende daartoe gedepscheert brieven in behoorlijke forme begerende. 't oirconden 11 oktober 1687.(Heerjansdam ORA 2,fol.14 akte d.d. 11-10-1687)."
  Ondertrouwd op 07-04-1652 te Zwijndrecht met Heyltje Leendertsdr. J.d. uit de Lindt (1652), geboren circa 1630. Doopgetuige met Jan Melsen te Heerjansdam op 6 mei 1654 bij de doop van Trijntien Jansdr. van Driel dochter van Jan Dircksz.Timmerman alias van Driel en Maycken Melsen Croonenburg. Doopgetuige te Heerjansdam op 20 juni 1660 bij de doop van Geertruy Jansdr. van Driel, dochter van Jan Dircksz.Timmerman alias van Driel en Maeycken Melsen Croonenburgh, dochter van Leendert Visser
  Jan Melse wonende Develsuis getrouwd met Heiltje Leenderts en Jacob Pieters Metselaar getrouwd met Aaltje Leenderts transporteren land aan Sijsbout Everts weduwe Evert Zouissen. Het land is Heyltje en Aaltje aangekomen bij testament d.d. 27 januari 1635 van hun bestemoeders goederen. (ORA Groote Lindt 2, 10 mei 1653).
 4. Maijke Melsdr.(Melchiorsdr.) Croonenburg , geboren circa 1626 te Develsluis (zie 1395).
Catharina Cornelisdr. van den Bongaert, geboren circa 1595 te Utrecht, overleden circa 1650 te Heerjansdam. Melchior of Mels Jansz. Croonenburch uit Heerjansdam, was een zoon van de uit Dordrecht afkomstige, wellicht omstreeks 1560 geboren zeilmaker Jan Melchiorsz. van Cronenborch en Cornelia Jacobsdr., eerder de echtgenote van meester Pieter Hooffman (Hofman) uit Middelburg, chirurgijn te Ridderkerk. Uit dit huwelijk: 4 kinderen

© Gijs van Roekel, Maarn 2011 - Ga naar begin