Historische Aantekeningen Maarn-Maarsbergen - Personen Huizen


Inleiding

Dit is een collectie genealogische aantekeningen die gemaakt zijn bij het historisch onderzoek van Maarn en Maarsbergen door Gijs van Roekel, lid van de Cultuurhistorische Commissie Maarn Maarsbergen (CHC). De genealogische aantekeningen zijn ondergebracht in gezinspagin's. Daaraan zijn inmiddels ook pagina's over historische huizen in Maarn en Maarsbergen toegevoegd met het doel te komen tot een samenhangende gedetailleerde bewoningsgeschiedenis.

NB1 Dit is absoluut niet bedoeld als gelikte publieke historische website, het gaat om een kennisplatform voor het uitwisselen van onderzoeksresultaten met de amateur historici van de CHC en andere belangstellenden.

NB2 Voor vragen en bijdragen stuur een email aan de opsteller.

.

Gezinspagina's

In de loop van de jaren zijn gegevens over personen die iets met Maarn en/of Maarsbergen te maken hebben gehad geregistreerd in gezinspagina's. Het kan gaan om mensen die geboren/getrouwd/overleden zijn in Maarn en/of korter of langer in Maarn gewoond en gewerkt hebben. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die op andere wijze met Maarn en Maarsbergen te maken hebben gehad, bijvoorbeeld als pachter of huurder van huizen en/of grond of via bestuur en rechtspraak.

Personen kunnen op naam gezocht worden via de Lijst van Personen. De lijst is geordend op achternaam, daar binnen op voornamen en daarbinnen op geboortejaar. Een klik op een geboortejaar (of X) brengt je naar de gezinspagina waarop deze persoon voorkomt. Via de blauwgekleurde links kun je van pagina naar pagina navigeren.

Historische huizen

Herman Postema heeft veel werk gestoken in onderzoek naar de historische huizen van Maarn en Maarsbergen tot 1832. Wie bewoonde/huurde/pachtte/bezat wanneer welk huis. Zie hiervoor zijn website Historische Huizen en ook zijn boek 'De erfenis van ridder Fulco'. Per huis worden vele bronnen geciteerd en geeft hij de nodige genealogische informatie over de mensen in relatie tot de huizen en elkaar.
Met hulp van deze informatie konden mijn gezinspagina's op talloze plaatsen aangevuld en gecorrigeerd worden en ook het omgekeerde vond plaats!
Inmiddels (10-2022) zijn bijna alle huizen van Maarn en Maarsbergen ge´nventariseerd en beschreven. Maar nog steeds zijn er meer dan genoeg leemtes en vragen!

Huizen kunnen opgezocht worden via de Lijst van Huizen. Hierin zijn tabellen te vinden waarin de huizen van Maarn en Maarsbergen worden opgesomd. Per huis vind je onder meer verwijzingen naar Herman's boek en website, gegevens ontleend aan oude kaarten van 1646 t/m het kadaster van 1832 via de website van MMN/CHC en de namen van pachters en eigenaren die allen weer verwijzen naar gezinspagina's. Vanuit de tabel kan worden doorgeklikt naar de individuele huizen.

Daarnaast werd er door mij onderzoek gedaan naar de latere bewoningsgeschiedenis van Maarn en Maarsbergen met behulp van de boeken van de burgerlijke stand van Maarn. Dit onderzoek is afgerond en de resultaten zijn ondergebracht in tabellen per boek van de burgerlijke stand die zijn opgenomen in de lijst van huizen. Hierin kan per huisnummer worden opgezocht wie er in een bepaald huis gewoonde hebben.

Openstaande vragen

Het doel van dit alles is om ge´nteresseerden op de hoogte te brengen van wat het genealogisch- en huizenonderzoek tot nu toe heeft opgeleverd. En natuurlijk ˇˇk om belangstellenden uit te nodigen mee te doen met het beantwoorden van de talloze openstaande vragen, het invullen van de vele lacunes, het stellen van vragen en alles wat verder historisch onderzoek zo boeiend maakt. Je kunt hiervoor gebruik maken van het bij de inleiding vermelde emailadres.

Disclaimer

Deze aantekeningen zijn niet meer dan het 'digitale kladblok' van de amateur historici van de plaatselijke historische vereniging (CHC) van Maarn en Maarsbergen.

Deze aantekeningen kunnen dan ook voordtdurend zonder enige waarschuwing vooraf aangevuld, gewijzigd en weer verwijderd worden en voor de juistheid van de gegeven informatie kan niet worden ingestaan.

De aantekeningen zijn uitsluitend bedoeld om de onderlinge discussie en het onderzoek van collega amateur historici te ondersteunen.

Je kunt er liefst na overleg desgewenst aan refereren als: CHC-Kladblok.


© Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen 2020