Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Corneli(j)s van der Wissen (Corneleis van der Wijssen)

Overleden ca 1721 Bennekom

Trouwt Geurtie Jacobs

Trouwt 26-10-1690 Bennekom Reijertie Jansen, overleden 31-3-1719 Bennekom

Reijertie trouwt eerder Derck van Setten


Bronnen:

TB2:
1690 26 Oct. Cornelis van der Wissen, wedn Geurtie Jacobs met Reijertie Jansen, wed Derck van Setten, beide wonende Bennekom.
Buurtboek Bennekom
16-3-1680 'Cornelijs van der Wissen is toe gestaen dat hij een vercken schotijen op die straet sal moggen setten daer het minst in de steegh staat.'
13-3-1683 Corneleis aankomend buurtmeester
11-3-1684 Corneleis blijft buurtmeester
10-3-1685 Cornelis afgaand buurtmeester
DI26:
... Ao 1710 ... Aan Cnelis van der Wijs so voor hoy als anders bet[aald] f. 62-10-? ...
DI26:
... [1710 Aan] Cornelis van der Wis f. 1-10-0 ...
DI31:
... [1711 Aan] Cornelis van der Wis f. 34-10-0 ...
DI35:
... [1712, 1713 Aan] Cornelis van der Wis f. 97-12-0 ...
DI35:
... [1715 Aan] Cornelis van der Wis f. 28-0-0 ...
DI41:
... [1716-1718 Aan] Cornelis van der Wis f. 74-14-0 f. 2-0-0 ...
DI44:
... [1716-1718] voor Cornelis van de Wijs en Jacob [naam doorgestreept] Evert Jacobsen voor klederen volgens rekeninge f. 20-12-0 ...
DI47:
... [1719] Den 25 Maart wegens het erfhuys van Cornelis van der Wijs f. 63-11-0 ...
DI49:
... Aan Cornelis van der Wijs tot den 2 Juny 1719 f. 37-13-0
Nogh voor het kostgeld van van der Wijs aan Evert Jacobsen Backer tot den 25 Juny 1719 f. 14-6-0
Nog aan Evert Jacobsen voor kostgelt bet[aald] tot den 16 July 1719 f.3-6-0
Nogh voor 't reinigen f. 0-12-0
f. 55-17 [totaal] f. 55-17-0 ...
DI51:
... [1719] Den 26 Maart aan Geurtjen Reijers voor 31 ellen doeck voor Cornelis van der Wis en soon f. 6-3-0 ...
... Den 29 Appril voor tien ˝ el doeck voor van der Wis f. 4-4-4
voor gaarn en knopen f. 0-10-0
Den 31 Maart bij 't afsterven van de vrouw van van der Wis f. 0-10-0
De 2 Appril aan de huysvrouw van Evert Backer voor 't wassen voor Cornelis van der Wijs en het groef bidden f. 1-13-0 ...
... Den 28 Appril aan Aris van Leuwen voor geleverde waar voor van der Wis zijn vrouw f. 0-13-12 ... ... Den 19 Juny aan Evert Backer voor het schouwmaken van een ˝ morgen wegens Cnelis van der Wis f. 0-15-0
Den 12 July aan Me[e]ster Gerrit voor 16 pond veeren en 't maken met sijn toebehoor[en] voor Cornelis van der Wis sijn bedde f. 12-7-8 ...
DI52:
... [1719] Aan Peter Noyen bet[aald] de verpondinge wegens van der Wis van de jaren 1708 tot 1715 in-geslooten L.q f. 14-15-6 ...
DI53:
... [1719] Den 22 Juny aan Jorgen Meijer voor een beddetijck voor Cornelis van der Wis L.q f. 8-0-0 ...
... [1719] Aan de kustos wegens het begraven van van der Wis sijn vrouw L.q f. 1-14-0 ...
DI58:
... [1720] ... Staat te nooteren dat met Simon Willemsen wegens de verpleginge van Gerrit Gökens als verdient arbeytsloon en het maken van de dootskisten van Hendrik Pierlepomp en Cornelis van der Wijs sijn vrouw [=Reijertie Jansen] sijn verschuldigde pagt is afgerekent tot Martini 1718 ingeslooten, sodat sijn eerste pagtjaar verschenen is Martini 1719. Dus wordt van dien ontfang en uytgaaf in dese Rekeninge geen mentie [=aantekening] gemaackt maar pro memorie gestelt. ...
DI60:
... [1720] Aan Gerrit [naam doorgestreept] Geertjen Everden wegens het kostgelt van Cornelis van der Wijs sedert den 30 August[us] 1719 tot den 19 August[us] 1720 ingeslooten f. 62-19-0 ...
DI61:
... [1720] Den 25 Maart aan Gerritjen Everden voor 2˝ el linnen voor Cornelis van der Wis en aan de cleermaker te samen f. 1-14-0 ...
... [1720 Den 17 Juny] voor 8˝ el linnendoeck voor Cornelis van der Wis tot twe[e] lakens f. 3-8-0 ...
DI65:
... [1720] Voor het kostgelt van Cornelis van der Wis aan Gerritjen Everden bet[aald] sedert den 1 Sept[ember] 1720 tot den 11 August[us] 1721 f. 56-17-0
den 11 Sept[ember] voor 7 ellen doeck voor hembden f. 3-6-8
Aan Tonis Jansen voor cleermaken L.q 17 Xber [=december] f. 4-10-0 [de gehele post is doorgestreept] 6 octob[er] voor een nieuwe hoet f. 1-8-0
21 oct[ober] Aan Steven van der Wis voor gelevert bier L.q f. 3-15-0 Ao 1721 Aan de weduwe Otters voor Cornelis van der Wis L.q f. 7-0-0 ...
DI66:
... [1721] den 29 Jan[uari] voor een nieuwe deken voor Cornelis van der Wis L.q f. 3-15-0
den 4 Meert voor een spint weyt [=boekweit] f. 0-7-8
21 Meert aan Gerritjen Everden voor 't oppassen van van der Wis f. 1-10-0
den 30 April voor 5˝ [el] linnen voor Cornelis van der Wis f. 1-10-0
11 Juny aan Henderick Hindecamp voor 3˝ el linnen tot een laken voor selfden f. 0-19-0
8 7br [=september] voor een paar clompen f. 0-5-0
1721 29 7br [=september] voor een mingelen jenever aan de vrouw van Gerrit Aartens voor van der Wis f. 0-6-0
Aan Derck van Kreel voor gehaalde winckel waarden f. 0-7-0
15 7br [=september] aan Jan Brouwer voor voor [zo staat het er] een half vat bier f. 1-8-0
22 7br [=september] aan Gerritjen Everden voor 't oppassen van Cornelis van der Wis mits dat sij behouden alles wat van Cornelis van der Wis in haar huys is f. 1-10-0 ...
DI66:
... [1721] Aan de kustos voor 't begraven van [Cornelis] van der Wis f. 1-6-0 ...
DI74:
... [1722] Nogh heeft Jacob Arisse bet[aald] aan Symon Willemsen voor de dootkisten van Henderick Luyten en Cornelis van der Wis f. 10-0-0 ...

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin