Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Gerrit Willems Backer (van Roekel)

Zoon van Willem Dercksen (Backer) (van Roekel) en Jantje Geurtsen, geboren ca 1680 Bennekom, overleden 22-1, begraven 25-1-1757 Bennekom

Trouwt 29-3-1705 Bennekom Anneken Willems, geboren ca 1680, overleden 27-3, begraven 2-4-1746 Bennekom

Kinderen:

  1. Nieske Gerrits van Roekel, gedoopt 15-5-1707 Bennekom, overleden 14-5 en begraven 18-5-1763 Bennekom
  2. Marrijtjen Gerrits van Roekel, gedoopt 5-8-1708 Bennekom
  3. Willem Gerrits van Roekel, gedoopt 24-11-1709 Bennekom, overleden 15-5-1780 Bennekom

Bronnen:

GVR Opmerkingen:
Gerrit was evenals zijn vader waarschijnlijk boer. Hij komt vaak voor in de diaconie rekeningen van Bennekom. Hij ontvangt geld voor het bewerken van een stuk land op de Wagingse Enk en betaalt pacht voor een stuk land van de diaconie genaamd Schuurhoven. Hij krijgt geld voor het wegbrengen van een arme vrouw. Hij heeft ook f. 200,- geleend van de diaconie waarvoor hij jaarlijks 4% rente betaalt. Hij krijgt geld voor het vernieuwen van het dak van zijn boerderij.
GVR Remarks:
Gerrit was just like his father probably a farmer. His name frequently appears in the accounts of the poor relief board. He receives money for the cultivation of a parcel of land on the 'Wageningse Enk' and pays rent for land of the poor relief board called 'Schuurhoven'. He receives a small amount for the transportation of a poor woman. He had a loan of f 200 (guilders) for which he had to pay a yearly rent of 4%. He receives money for the renovation of the roof of his farm.
GR11-IIb:
RA Veluwe 822 fol 15: Zij kopen een huis en hof met de halve sloot in het dorp Bennekom 'belandt oostwaerts de straat, westw. Geurt Buijs, zuidw. Cornelis van Oort en noordw. de armen van Bennekom 14-5-1736.
Gerrit wordt evenals zijn vader genoemd als pachter van kerkelanden in Bennekom.
GABB579-26-6:
22-1-1757 Den 22 Jan is Gerrit Backer gest - begr den 25
DI50:
... [1719] Den 5 Feb[ruari] aan Gerrit Backer voor het bouwen van 't lant in den Wageningsen Enck f 0-16-0 ...
DI78:
... [1723-1724] Aan Gerrit Backer voor het wegbrengen van een arme vrouw f. 0-10-0 ...
DI100:
... [1730] van Gerrit Backer wegens de corenpagt van Schuyrhoven 1730 en 1731 f. 12-4-0 ...
DI101:
... [1731] van Gerrit Backer een jaar interesse verschenen den 14 Maart 1731 f. 8-0-0 ...
DI106:
... [1732-1734] van Claas Willemsen en Gerrit Backer wegens Schuerhoven over de jaren 1732 en 1733 f. 38-1-8 ...
DI106:
... [1732-1734] van Gerrit Backer twe[e] jaren interesse verschenen den 11 April 1732 en 1733 te samen f. 16-0-0 ...
DI111:
... [1735-1738] van Gerrit Backer wegens het land Schuirhoven voor den jare 1734, 35, 36 en 37 f. 38-7-0 ...
DI112:
... [1735-1738] van Gerrit Backer rente 1734, 35, 36, 37 verschenen den 11 April f. 32-0-0 ...
DI117:
... [1738-1741] van Gerrit Backer de pagt wegens een stuk land Schuerhoven genaamt van het jaar 1738, 1739 en 1740 f. 29-7-4
nog van denselven de rente van twee hondert gulden van het jaar 1738 en 1739 versch[enen] d[en] 11 April f. 16-0-0 ...
... van Gerrit Backer voor het beest van Cornelis Heijnkamp f. 34-0-0 ...
DI123:
... [1741-1743] van Gerrit Backer 2 jaar rente van 200 g[u]l[den] 40 en 41 vold[aan] f. 16-0-0 ...
... van Jan Geurtsen pagt van Scheurhov[en] f. 21-8-0
en van Gerrit Backer van hetselve waarmede het j[aar] 42 voldaan is f. 22-3-0 ...
DI128:
... [1744-1746] 2 jaar rente cap[itaal] 200 [gulden] ten laste v[an] Gerrit Backer f. 16-0-0 ...
DI129:
... [1744-1746] pagt van het land Schurhoven f. 33-8-0 ...
DI132:
... [1746-1748] van Gerrit Backer 2 jaar rente van 2 hond[erd] g[u]l[den] f. 10-0-0 ...
DI133:
... [1746-1748] pagt van 't land Scheurhoven, pagter Claas Willemsen en Gerrit Backer f. 37-11-8 ...
DI140:
... [1748-1750] van Gerrit Backer rente wegens cap[i]t[aal] van 200 g[u]l[den] de jaaren 1746, 1747, 1748 voldaan f. 24-0-0 ...
DI140:
... [1748-1750] van het land Schurhoven pagter Gerrit Backer, over de jaaren 1747, 1748 f. 26-11-6 ...
DI142:
... [1748-1750] aan G. Backer voor 3/4 dack tot de hofstede f. 4-10-0
nog voor twee vragten steen f. 1-0-0 ...
DI145:
... [1750-1752] Obl[igatie] van 200 g[u]l[den] ten laste van Gerrit Backer rente 1749 voldaan f. 8-0-0 ...
DI147:
... [1750-1752] pagt van Gerrit Backer wegens Scheurhoven 1749 en 1750 f. 24-8-8 ...
DI160:
... [1752-1754 2 Cap[i]t[tel] Pagten van] 1 mudde bouland Schuerhoven Pagters Gerrit Backer 1751 f. 13-0-0
1752 f. 11-0-0
Evert Veenbrink 1751 f. 9-9-0
1752 f. 6-8-0 ...
DI163:
... [1752-1754] ... Obl[igatie] van 100 g[u]l[den] ten laste van Gerrit Backer 4 percent 1750 en 1751 verscheenen den 11 April voldaan f. 16-0-0 ...
DI170:
... [1754-1756] 1 mudde bouland Schuerhoven Pagter Gerrit Backer 1753 f. 7-10-0
1754 f. 9-16-0
Evert Veenbrink 1753 f. 7-0-0
1754 f. 8-1-0 ...
DI171:
... [1754-1756] ... Obl[igatie] van 200 g[u]l[den] ten laste van Gerrit Backer 4 p[ercent] 1742, 1753 versch[enen] d[en] 11 April f. 16-0-0 ...
DI178:
... [1756-1758] Schurhoven 1 mudde Pagters
Gerrit Backer 1755 f. 9-10-12
1756 f. 14-13-0
Evert Veenbrink 1755 f. 7-1-8
1756 f. 10-11-8
DI180:
... [1756-1758] Oblig[atie] van 200 g[u]l[den] ten laste van Gerrit Backer 1754 d[en] 11 Apr[il] versche[nen] voldaan f 8-0-0 ...
DI190:
... [1758-1760] Schuurhoven 1 Mud Pagter Gerrit Bakker
Tjaar 1757 f. 17-2-0
1758 f. 15-15-8
1759 f. 10-13-8 f. 43-11-0 ...
DI193:
... [1758-1760] Een obligatie van 200 g[u]l[den] ten laste van Gerrit Backer a 4 percent. Ontfangen in 't jaar verschenen
11 April 1755 f. 8-0-0
1756 f. 8-0-0
1757 f. 8-0-0 f. 24-0-0 ...
DI205:
... [1761-1762] Schuurhoven 1 mud, Pagters Gerrit Bakker, thans Willem Bakker
Tjaar 1760 f. 9-9-0
1761 f. 8-6-0 f. 17-15-0
Evert Veenbrink
1760 f. 3-18-0
1761 f.3-14-0 f. 7-12-0 ...
DI207:
... [1761-1762] Een obligatie van 200 g[u[l[den] ten laste van Gerrit Bakker thans Cornelis van den Born a 4 g[u]l[den] p[er] cent Ontvangen in 't jaar verschenen 11 April
1758 f. 8-0-0
1759 f. 8-0-0 f. 16-0-0
DI214:
... [1761-1762] Aan Gerrit Willemse voor gelevert dak f. 9-10-0 ...
DI217:
Obligatie nr 2
DI234:
Een obligatie van 200 guldens ten laste van Gerrit Willemse Bakker thans Cornelis van den Born a 4 guld[ens] percent Ontvangen de jaren verschenen den 11 April 1760 8-0-0 1761 8-0-0 1762 8-0-0
DI249:
Een obligatie van 200 guldens ten laste van Gerrit Willemse Bakker thans Cornelis van den Born a 4 guld[ens] percent Ontvangen de jaren verschenen den 11 April 1763 8-0-0 1764 8-0-0 1765 8-0-0 1766 8-0-0
GALB576-193-14:
Den 6 April 1694 ante festum Paschatis ... Anneke Willems ... navolgende ledematen ... Anneken Willems ...
GALB576-203-1:
Namen der Ledematen die ick tot Bennekum bij 't aanvangen van mijnen dienst aldaar gevonden hebbe Anno 1702 voor kersmis in de visitatie gevonden dese
GALB576-220:
Pascha 1721 ... Nijsjen Gerritsen Backer Willem Gerritsen Backker ...
GALB576-238:
... als lidmaten gevonden in het dorp ... 12 Niesje Gerritse van Roekel Huisvr: van : van den Born 1731 obiit
VG1985p96:
Begraven 2-4 de vrouw van Gerrit Backer
GATB576-48-1:
Ao 1705 Maart 29 - Gerrit Willemsen van Roekel J.M: met Anneken Willems j:d: beide wonende tot Bennekom - testes pater sponsi et sponsa
GADB577-16-16:
15-5-1707 - Nieske - dogter van Gerrit Willemsen Backer en Anneken Willems
GADB577-17-11:
5-8-1708 - Marrijtjen - d: van Gerrit Willems Backer en Anneken Willems
GADB577-18-18:
24-11-1709 - Willem - S van Gerrit Willemsen Backer en Anneken Willems
Email Corrie van den Hoek 10-11-2021
Archief gemeente Ede inv nr 822, Akte dd 14-5-1736:
De tekst bevat: Steven van Hal en zijn vrouw Judith van Bael verkopen aan Gerrit Willemssen Backer en zijn vrouw Anneken Willemssen, voor 400 gulden, een huis en hof met de halve sloot gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennecum, oostwaarts de straat, westwaarts Geurt Buijs, zuidwaarts Cornelis van Oort en noordwaarts den armen van Bennecum.

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin