Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Hendrik de Ridder

Trouwt Alijda de Graaf

Trouwt 8-9-1739 Bennekom Jantjen Stevens van den Dijkgraaf, dochter van Steven van den Dijkgraaf en NN

Jantje trouwt eerder 30-3-1732 Stichte Veenendaal Hendrik Evertsen Slok, herbergier in "Hartogh van Gelderland", onderschout Gelders Veenendaal, zoon van Evert Thonisz. Slok - onderschout Gelders Veenendaal en Elsien van Linteloo, geboren ca 1655, overleden ca 1738

Hendrik trouwt eerder Hendrikje Gerrits Dijker, dochter van Gerrit Jansen Dijkers en Claartje Hendriks

Hendrikje trouwt eerder Hendrik Fransz Ros

Hendrik trouwt eerder 17-1-1686 Stichts Veenendaal Elisabeth Stip, dochter van Sander Stip en Gerrigje Klomp

Kind van Hendrikje Dijkers en Hendrik Ros:

 1. Trijntje Hendriks Ros, gedoopt 10-3-1678 Stichts Veenendaal

Kinderen van Hendrik Slok en Hendrikje Dijkers:

 1. Elsien Hendriks Slok, gedoopt 2-11-1679 Stichts Veenendaal
  Trouwt 8-5-1707 Utrecht Johannes de Ruiter, zoon van Rijk Jans de Ruijter en Jannetje Everts Bosch, gedoopt 21-9-1679 Stichts Veenendaal
  Ondertrouw 25-6-1724 Stichts Veenendaal Andries Aarnink
 2. Jan Hendriks Slok, gedoopt 2-5-1681 Stichts Veenendaal
 3. Claartien Hendriks Slok, gedoopt 2-4-1682 Stichts Veenendaal
  Trouwt 9-6-1709 Stichts Veenendaal Arien van de Meij, zoon van Jan van der Meij en NN NN
  Trouwt 19-12-1728 Stichts Veenendaal Geurt Teunisz Slok, zoon van Anthonie Dirks Slok en Saertien Adriaans Oudeveen, gedoopt 27-8-1699 Stichts Veenendaal
 4. Anthonie Hendriks Slok, gedoopt 9-1685 Stichts Veenendaal, overleden 1697 Veenendaal

Kinderen van Hendrik Slok en Elisabeth Stip:

 1. Hendrickje Hendriks Slok, gedoopt 14-11-1686 Stichts Veenendaal, overleden 22-11-1686 Veenendaal
 2. Hendrikje Hendriks Slok, gedoopt 10-11-1687 Stichts Veenendaal
  Ondertrouw 4-5, trouwt 8-5-1710 Stichte Veenendaal Antonij Boonsaaijer, zoon van Aart Boonsaaijer en Hilletje van Holten, gedoopt 28-12-1679 Stichts Veenendaal
  Trouwt 10-1-1717 Stichts Veenendaal Wouter Dirks van Manen
  Trouwt 21-2-1723 Renswoude Harmen van Essen, zoon van Hendrik Jacobsen van Essen en Elisabeth Harms Turen, gedoopt 27-9-1690 Stichts Veenendaal
 3. Sander Hendriks Slok, gedoopt 23-3-1690 Stichts Veenendaal, overleden 16-5-1691 Veenendaal
 4. Johanna Hendriks Slok, gedoopt 28-3-1692 Stichts Veenendaal
  Ondertrouw 26-12-1717, trouwt 2-1-1718 Stichts Veenendaal Goossen van Leeuwen, zoon van Geurt Claassen van Leeuwen en Cornelisje Goossens, gedoopt 23-11-1693 Barneveld
 5. Evert Hendriks Slok, waagmeester gedoopt 3-2-1695 Stichts Veenendaal
  Trouwt 6-3-1729 Stichts Veenendaal Cornelia van Burken , dochter van Jan Roelofs van Burken en Hendrikje Jans Klock, gedoopt 20-11-1705 Stichts Veenendaal
  Trouwt 21-4-1737 Stichts Veenendaal Annetje Jansz Stork
 6. Sander Hendriks Slok, herbergier, onderschout, kerkmeester, gravenlegger, gedoopt 4-7-1697 Stichts Veenendaal
  Trouwt 23-7-1724 Stichts Veenendaal Willemijntje van Heetveld, dochter van Evert Harmsen van Heetveld en Gerrigje Teunisse
  Trouwt 31-7-1740 Stichts Veenendaal Sophia Jansz Hootsen
 7. Anthonie Hendriks Slok, gedoopt 28-7-1700 Stichts Veenendaal, overleden 2-12-1700 Veenendaal
 8. Gerrigje Hendriks Slok, gedoopt 30-10-1701 Stichts Veenendaal

Bronnen:

TB16:
1739 8 Sep. Hendrik de Ridder, wed Alijda de Graaf met Jantjen Stevens van den Dijkgraaf, wed Hendrick Slok beyde won. Vennendaal.
VG2000p380:
Hendrik Evertsen Slock woonde in de Middelbuurt van Gelders Veenendaal in de herberg waer "De Hartogh van Gelder" uit hangt. Hij was ook onderschout van Gelders Veenendaal.

Op 12-12-1682 wordt vermeld: "tot Arnhem te Coomen op de Justitie van een keerl uit 't ampt van Putten gecomen ben ick met de onderscholten Cornelis Arntsen ende Henrick Slock daerwaerts gereden de 13 julij. Bijgewoont ende den 14e dito nae huijs gereden tot Ginkel in 't heen rijden ende weder coomen 1 gld 16 st verteerdt." (Oud Archief Ede Inv no 0185, folio 47)

Hendrick is tenminste 82 of 82 jaar oud geworden. Hij tekent nog op 8 juni 1738.

Er zijn nog een aantal aantekeningen gevonden die na schriftvergelijking van Hendrik Evertsen Slok blijken te zijn:

"14 Meije 1691 is mijn soon Sander overl. aen een heete sieckte oudt een jaar ende twee maanden";

"... februarij 1692 drije daegen aeneen is er swaere sneeuwjacht gevalle dat we geen weghen konnen gebruijken ja nogh moeilijkck uijt onse huisinghe comen ... ";

"23 Maert 1692 is mijn vrouw van een dogter bevallen ende genaemt Johanna nae haar m...";

"2 julij 1697 is mijn vrouw uijt de kraeme verlost van een soon ende genaemt Sander nae sijn bestevader";

"12 julij 1698 t'is een seer drooge somer het coren velt ende thuijnvrugten groeijen door het barre weer nijet met de taback is het oock arremoeij";

"... November 1698 so is het hijer overal een groote gebreecke aan coren hoij ende strooij soo dat veele beeste ja selfs menschen van honger stijerven ...";

"17 October 1699 t'is overal een goet jaer geweest ende in alles beetercoop gelijck mij verhaelt is in de jaere 1599 oock een geseegent jaer waere.";

"16 Meije 1700 bij Heere scholtis Otters is ons verstaen dat op de lantdagh te Sutphen daer men gewoen was den oude Julliaense stijle te gebruicken dewelcke tijt na met het eijndige van het nijewe jaer tien daghen verschelden ende nu el daghen soude sijn met beginne deser eeuw so is het goetgevonden van onse ouwerheit om met beginne van dese Julije om te schrijven in plaetse van de eerste de twaalfde Julije 1700";

Bekenne ik onderschreuen van den kerckmeester rauenswaeij ontvangen te hebben es som van vier gulden en viertien stuijvers voor ses kanne enen partijen wijn die op het avondmael in de kerck van Veenendaal sijn gekonsumeert, aktum den 20 october 1703, H. Slock.

Zijn tweede vrouw bezit in 1690 een stoel in de kerk buyten 't heckentje, zuidzijde, tweede rij.

Hij verwerft zich nog al wat onroerend goed te Stichts Veenendaal:

 1. van Gerrit Jans Dijker (1e schoonvader) bij diens leven 1 morgen, op naam 27-9-1690. Gaat 20-1-1751 over op zijn zoon Sander;
 2. van de familie Schadijck (op naam 28-9-1690) 2 en 3/8 morgen land genaamd "Hent Neusje van de Salm". Dit eigendom gaat 1751 of 1754 over op zijn zoon Sander en weduwe Claas de Waal (ieder de helft);
 3. van Hendrick Aartsen van Stuijvenberg (op naam) 4 morgen die op 15-6-1740 overgaat op Hendrik de Ridder, de tweede man van zijn derde vrouw, ingevolge magescheid en koop;
 4. uit de familie Stip (tweede vrouw) komt bij loting 28-9-1690 2/3 deel van 2 + 4 + 1 morgen. Dit is een eigenaardig geval. In de legger IV (1722) staan deze 3 percelen op naam van de kinderen van Jan en Werf Aartsen. Op 12-3-1731 koopt zoon Sander 1/3 deel van deze gronden en 20-1-1751 (of 1754) staat deze ze weer af aan Evert Cornelis van Swetselaar.

Dochter Elsien komt in 1705 voor in het lidmatenboek van de Hervormde Kerk. Tr. 1. 9-3-1679 te Veenendaal. Het bruiloftsfeest wordt in de herberg van Hendrick Ros gevierd. Er bestaat nog een vordering van fl. 42-5-0 wegens verteringen op 3 oktober 1681 (cameraarsrekening).

Elsien, Jan, Claartien, Hendrickje zijn gedoopt door Ds. Johannes Brinckhuijsen.


© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin