Parenteel Derck Backer (van Roekel) - Inleiding Naamlijst Bronnen


Derk van Roekel

Landbouwer, zoon van Hendrik van Roekel en Aartje van Roekel, geboren 1-10-1886 06:00 Ederveen [367], overleden 8-12-1946 06:00 Ederveen [440] en begraven Veenendaal AB De Munnikenhof 97836

Trouwt 16-5-1918 [59] Evertje Lagerweij, dochter van Maas Lagerweij en Gerritje van Geerestein, geboren 12-3-1895 10:00 Gelders Veenendaal [106], overleden 30-6-1970 Ede en begraven Veenendaal AB De Munnikenhof 97836

Kinderen:

 1. Aartje van Roekel, geboren 10-7-1919 Gelders Veenendaal, overleden 28-10-2004 en begraven AB Renswoude Nijborg B-45
  Trouwt Cornelis Overeem, overleden 28-10-2004, overleden 29-9-1980 en begraven AB Renswoude Nijborg B-45
 2. Gerritje (Ger) van Roekel, geboren 29-4-1921 Gelders Veenendaal, overleden 18-3-2010 en begraven op AB Glashorst te Scherpenzeel
  Trouwt Gerrit Hendrik Hooijer, geboren 7-3-1922, overleden 22-3-1988 en begraven op AB Glashorst te Scherpenzeel
 3. Hendrik (Henk) van Roekel, geboren 17-3-1923 Gelders Veenendaal, overleden 19-11-2008 en begraven Bennekom AB 16.D.23
  Trouwt Cornelia van Dolder, geboren 30-8-1925, overleden 20-1-2006 en begraven Bennekom AB 16.D.23
 4. Maatje van Roekel, geboren 4-3-1926 Gelders Veenendaal, overleden 19-7-1927 02:30 Gelders Veenendaal [177]
 5. Maas van Roekel, geboren 18-7-1927 Ede
 6. Catharina (Catrien) van Roekel, geboren 30-3-1929 Gelders Veenendaal, overleden 21-1-2014 Veenendaal en begraven 27-1-2014 12:00 Veenendaal AB De Munnikenhof
 7. Gerrit van Roekel, geboren 30-3-1929 Ede, overleden 5-3-1987 Ede
 8. Evert van Roekel, geboren 10-10-1933 Gelders Veenendaal

Bronnen:

Ede gereconstrueerd bevolkingsregister:
Huw akte 59:
Getuigen Arie Versteeg 58jr gemeentebode en Egbert Snel 29jr adjunct commies ter secretarie.
GR110-XI-IIb:
Derk was landbouwer, in 1918 kocht hij een boerderij aan de Kade in Gelders Veenendaal.
GR113:
Derk van Roekel (*1886)
GR112:
De boerderij aan de Kade in Gelders Veenendaal en het bewijs van eigendom
GR115-117:
Transcriptie van de koopacte van de boerderij.
Op heden den veertienden October negentien honderd
achttien is voor Rutgerus Dinger notaris in het
arrondissement Arnhem, standplaats hebbende te Lunte-
ren in tegenwoordigheid van de nagenoemde getui-
gen verschenen:-----------------------------------------
Gerrit Sterk, landbouwer, wonende te Geldersch Vee-
nendaal.-------------------------------------------------
Welke comparant verklaarde verkocht te hebben en
dientengevolge in vollen en vrijen eigendom af te
staan en over te dragen onder de belofte van
vrijwaring als naar rechten aan Dirk van Roekel
Hendrikszoon, landbouwer wonende te Geldersch Vee-
nendaal, die hierbij medeverschenen verklaarde in
koop en eigendom aan te nemen:----------------------
Een boerenplaatsje aan de Kade te Geldersch Vee-
nendaal, bestaande in huis, schuur, tweeroedige
berg, erf, tuin, bouwland, weiland en houtgewas,
kadastraal bekend gemeente Geldersch Veenendaal sec-
tie C nummers 1392, 1393, 1394 samen groot een
hectare acht en twintig aren vier en dertig cen-
tiaren.--------------------------------------------------
Door den verkooper in eigendom verkregen ingevol-
ge aankoop blijkens processen verbaal van inzet en
toeslag den twee en twintigsten October en den
vijfden November negentien honderd vijftien door
den ondergeteekenden notaris opgemaakt overgeschre-
ven ten hypotheekkantore te Arnhem den vierden
Februari negentien honderd zestien in deel 1403
nummer 16, welk proces verbaal van toeslag is ge-
registreerd te Wageningen den tienden November ne-
     
gentien honderd vijftien waarbij over den totalen
koopprijs van twee duizend een honderd dertig gul-
den met de kosten een registratierecht is geheven
van vijf en veertig gulden twintig cent.------------
Deze verkoop en koop is aangegaan voor eenen koop-
prijs van drie duizend vijf honderd gulden ver-
klarende de verkooper gemelde som op heden van
den kooper te hebben ontvangen en hem bij deze
voor die betaling te kwiteeren en voorts onder de
navolgende bepalingen en bedingen:--------------------
dat de kooper het gekochte zal kunnen aanvaarden
op den eersten November aanstaande vanaf welken
datum ook de grond- en alle andere eigenaarslasten
ten laste van den kooper komen; dat de verkooper
het recht heeft om de op den eersten November
aanstaande te velde staande winterknollen en boe-
rekool voor eigen rekening te oogsten welk gewas
niet onder den verkoop is begrepen; dat de kooper
het recht heeft om zoodra het bouwland bloot komt
voor den eersten November aanstaande dit bouwland
met winterkoren te bezaaien, dat het verkochte
voorts wordt overgedragen met alle lusten en las-
ten, rechten en gerechtigheden, heerschende en lij-
dende erfdienstbaarheden,uit- over- en doorwegen, zoo
groot of klein het bestaat en gelegen is, zonder
vrijwaring wegens verborgen gebreken of zakelijke
lasten maar vrij van hypotheken.----------------------
Tengevolge van voormelde betaling verklaarde de
verkooper den kooper te stellen en bevestigen in
alle rechten van eigendom en bezit die hij op
     
het verkochte heeft, daarvan ten behoeve des koo-
pers afstand doende zonder reserve, toestemmende
dat deze zich de levering van het gekochte ver-
schaffe door de overschrijving van een afschrift
van dit koopcontract zonder zijne verdere tusschen-
komst.---------------------------------------------------
De comparanten zijn den notaris bekend en ver-
klaarden tot alle gevolgen dezes domicilie te kie-
zen ten kantore van den notaris bewaarder dezer
minuut.--------------------------------------------------
----------------------Waarvan acte----------------------
Gedaan en verleden te Lunteren, ten kantore van
den ondergeteekenden notaris op dato als in het
hoofd dezes is gemeld, in tegenwoordigheid van de
Heeren Hendrikus Johannes Louis Soomers notaris-
klerk wonende te Lunteren en Bernardus Michel, no-
tarisklerk wonende te Arnhem als getuigen hiertoe
verzocht en den notaris bekend.---------------------
En hebben de comparanten, de getuigen en de no-
taris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onder
teekend.------------------------------------------------
G. Sterk. D. v. Roekel. H. J. L. Soomers. B. Michel.
R. Dinger notaris.--------------------------------------
Geregistreerd te Wageningen den achttienden October
1900 achttien. Deel 97 folio 63 recto vak 5 twee
bladen geen renvooi. Ontvantgen voor recht 1 %
f. 33,75, 2 % f.31,50 samen vijf en zestig gul-
den vijf en twintig cent.De ontvanger Moinat.-------
              UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK
              GELIJKLUIDEND AFSCHRIFT.
    
GR112:
V.l.n.r.: Catrien, Maas, Ger, Henk, Aartje en Gerrit van Roekel. Zittend: Derk van Roekel en Evertje Lagerweij. Voor de tafel: Evert van Roekel.
Online Begraafplaatsen 105206:
Grafsteen van Derk en Evertje:
Online Begraafplaatsen 233282:
Grafsteen van Gerritje en Gerrit:
Online Begraafplaatsen 574489:
Grafsteen van Hendrik en Cornelia:
Familieadvertentie:
Email D van Roekel 1-6-2016:
Correcties
Online Begraafplaatsen 648791:
Grafsteen van Cornelis en Aartje:

© Gijs van Roekel, Maarn 2005 - Ga naar begin