Genealogie Bennekom - Inleiding Naamlijst Bronnen


Herman Hermans Roest (op Dickenest)

Heemraad en kerkmeester te Bennekom, zoon van Herman Roest en Margriet Jansdr van Essen, geboren ca 1600

Trouwt NN

Trouwt Betje Goossens

Trouwt Woutertje Peters

Kinderen van Herman en NN of Betje:

  1. Anna Harms Roest, geboren ca 1660
  2. Herman Roest, geboren ca 1660, overleden vr 1711
  3. Grietien Garms Roest, geboren ca 1665
  4. Geertruid Roest
  5. Evert Hermsen Roest

Kind van Herman en Woutertje:

  1. Bertgen Hermsen Roest, geboren na 1673, onmundig in 1698

Bronnen:

VG1983p244:
[...] In 1628 (13) staat in het leenregister: "de burch, de toorn en het huis te Rosendaal, met o.a. het erf en goed "Dickenest" tot Bennekom bij Harsselo in zijn bepalingen gelegen, met het holtgewas en de gerechtigheden daertoe gehoerende, gelijk Herman Hermansz dat te bevoeren en nog tegenwoordig gebruikt, wordt opgedragen aan den hertog van Gelre, die daarop Dirck van Dorth er mede beleent. Deze Dirck van Dorth (14), heer te Rosendael, was getrouwd met Margaretha toe Boecop van Harsselo. In 1647 (15) heeft Herman Hermansz op Dickenest in pacht van de landdrost Robert van Arnhem: "huis, hoft, 11 molder gesaeys, 15 16 schaeren weijens, 7 morgen hoylants onder Wageningen en 4 morgen hoylants onder Bennekom" tegen een geld pacht van 150 gld, waarin mede waren begrepen 4 molder laag land, dat bezaaid werd. Hermen Hermensz (16) noemt zich steeds naar het goed waarop hij woont Dickenest, maar zijn familienaam is Roest. Zijn moeder was Margriet Jansdr van Essen die in het testament van wijlen Margriet toe Boecop met haar dochter Anna Hermsdr Dickenest bedacht wordt met 100 gld. tot "Gedachtenisse en bedanck". Herman bedankt op 14 Aug 1631 Ermgard Elisabeth van Dorth, vrouwe tot Rosendaal, voor de ontvangst van deze legaten. [...]
13. Leenregister Kwartier van Arnhem.
14. Genealogie toe Boecop.
15. Een Veluws dorp, blz 151
16. Geregistreerd proces Veluwe uit 1630
[...]
18. Polderarchief Wageningen. Schouwboek van 1-5-1668 - 7-8-1710,6-5-1669 tot heijmraat van Bennekom gekozen Herman Hermansz.
19. R.A. Veluwe, inv.nr. 797, fol. 7 Bennekom. Een half mudde gesaey (Z & W) het erf Dijckenest (N) Gerrit Thonis' kinderen (O) Willem Aertsz, toebehorend Antony van Setten chirurgijn x Willemina van der Horst. In 1676 opgedragen aan Harmen Harmensz Dijckenest x Betien Goessens.
20. Aanwinsten Verzameling Hoff 1924 nr. 47.
18-3-1727: Wij Henrick Otters, schout te Ede, Wouter Crolboom en Aert Brouwer als gerfden in Veluwe, doen condt dat in eigen persoon gecompareerd zijn:
Jan Barruwen en Matije Hendriks E.L., Geurt Barruwen en Truysgen Jansen E.L., Breunis Teunisz en Lijsbeth Barruwen E.L., Frans van Eck en Evertgen Gijsbertsz E.L., Gijsbert Gijsbertsz en Evertge van Leeuwen E.L., Steven Cornelisz Schuurman en Petertje Gijsberts E.L., Neeltgen Gijsberts vrouw van Johan Aeldertsz E.L. als gemachtigde van haar man, alle kinderen van Gijsbert Petersz en Naeleken Everts. Ds George Timmer predikant te Bennekom en Jan Haelboom en Willem Willemsz als diakenen in der tijd tot Bennekom als het recht hebbend van Peter Jacobs en Berndjen Arends als zoon van Jacob Petersz, Teunis Jasperz en Caetje Vermaes E.L., Weijmtgen Jaspers vrouw van Arien Laurier, voor sich en als volmachtig van Arien Laurier, Neeltje Jaspers, alle kinderen van Jasper Teunissen en Martjen Peters, Barruw Egbertsz en Hilleken Willems en genoemde Barruw Egbertsz als volmachtig van Jan Egbertsz en van Henrick van Cruyningen en Abraham Toen als voogden van Isaack Egbertsz enige zoon van Wouter Egbertsz, alsmede volgens acte van approbatie van de weeskamer des lands van den vrijen residerende binnen Sluijs, volgens volmacht gepasseert voor burgemeester en schepenen van den vrijen residerende binnen Sluijs in dato 21 Febr 1717 Evert Hermsen Roest als volmachtig van zijn zuster Betjen Hermsen Roest, tesamen erfgenamen van Gerrit Petersen voor de helft, Willem Aelbersz weduwnaar van Geertje Jans voormaels weduwe van Gerrit Petersen voor een vierde part en lestelick Henrick van Millingen als vol machtig van zijn moeder Judith Beekers weduwe van Christiaan van Millingen en lestelick Egbert Reijersen, Cornelis Jansen en Frans Jansen als volmachtig van haer moeder Martgen Ebben weduwe van Reijer Arisz testamentaire erfgenamen van Geertje Jansen voor het resterende vierde part, sijnde de vrouwen geassisteerd met haar mans als haar wettige en de weduwen met Jan Barruwen als haar gecoren momber, verkopen voor 520 gld aan Gijsbert Op ten Noorth, secretaris der stad Arnhem en diens huisvrouw, 5 schepen bouwland op de Veluwe in den Ampte van Ede buurschap Manen, genaamd "Custersland".
Te Wageningen in 1699 compareren:
Maas van Creel en Cornelis van Creel, beide nomine uxoris en Evert Roest mede voor zijn absente zuster Geertruyd Roest en procederen tegen Gerrit Petersz als momber van hun halfzuster Bertgen Roest.
Zie ook bij Wichman de Bruijn voor meer informatie over de bezitters van het goed Dickenest
VG1983p246
DI5:
Wordt genoemd als aankomend armenmeester in het (tweede ?) verslag van 2-6-1668.
DI5:
Wordt gecontinueerd als armenmeester in het verslag van 14-4-1669.
DI5:
Wordt genoemd als afgaand armenmeester in het verslag van 18-4-1670.
DI12:
Ondertekent het verslag van 27-4-1682.

© Gijs van Roekel, Maarn 2008 - Ga naar begin